ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ
ระดับชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 1  ห้อง 
SMP.