รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. ) ในโครงการห้องเรียนสีเขียว และให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีทีมวิทยากรจาก กฟผ. กองการเสริมสร้างทัศนคติ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ( ตัวแทนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 64 คน คณะครู 20 คน รวมผู้เข้าอบรม 84 คน ) จะทำหน้าที่สายตรวจพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำความรู้ความเข้าใจด้านการลดใช้พลังขยายผลสู่นักเรียนและชุมชน ในโอกาสต่อไป

ข่าว: ครูดำรงค์