คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ประจำปีการศึกษา   2553-2554

 

 

 

 

 

นายวันชัย    ธนาบริบูรณ์   นายนาวี  เลาพงษ์สิต   พระครูพิพัฒน์รัตนพงศ์   พระยุทธพงษ์ ธิตเมโธ    พันเอกวีรศักดิ์  พูลเกต
ประธานคณะกรรมการ   รองประธานคณะกรรมการ   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 
     
 นายโอภาส  สุขเจริญไกรศรี   นพ.ชัยชาญ  ธเนศสกุลวัฒนา   พันตำรวจเอกสงบ  สันอุดร   นายสมพงษ์  กูลวงศ์   นางพัทธยา    ฉัตรบูรณะพานิช
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)   กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)   กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)   กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)   กรรมการ(ส่วนท้องถิ่น)
 
นายอนุสิษฐ์    ธิติบดินทร์   นายอนุสรณ์    อินทวงศ์     นางวิรุณสิริ  ใจมา   นายดำรงค์  ดีแก้ว   นายมงคล  สุภามณี
กรรมการ(ผู้ปกครอง)   กรรมการ(องค์กรชุมชน)   กรรมการ(ศิษย์เก่า)   กรรมการ(ผู้แทนครู)   กรรมการเลขานุการ
 

 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ประจำปีการศึกษา   2551- 2552

ที่ ชื่อ     -     สกุล ทำหน้าที่ ตัวแทนจากหน่วยงาน/องค์กร
1 นายวันชัย    ธนาบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายนาวี   เลาพงษ์สิต รองประธานคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 พระครูพิพัฒน์   รัตนพงศ์ กรรมการ ู้แทนสงฆ์
4 พระยุทธพงษ์   ฐิตเมโธ กรรมการ ู้แทนสงฆ์
5 นายสมพงษ์   กูลวงศ์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นางพัทธยา    ฉัตรบูรณะพานิช กรรมการ องค์กรส่วนท้องถิ่น
7 นายอนุสิษฐ์    ธิติบดินทร์ กรรมการ ผู้ปกครอง
8 นายโอภาส   สุขเจริญไกรศรี กรรมการ ผู้ปกครอง
9 นายแพทย์ชัยชาญ   ธเนศสกุลวัฒนา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
10 พันตำรวจเอกสงบ   สันอุดร กรรมการ ผู้ปกครอง
11 พันเอกวีรศักดิ์   พูลเกษ กรรมการ ผู้ปกครอง
12 นายอนุสรณ์    อินทวงศ์  กรรมการ ผู้แทนชุมชน
13 นางวิรุณสิริ   ใจมา กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า
14 นายดำรงค์   ดีแก้ว กรรมการ ผู้แทนครู
15 นายจำนงค์   พรมจันทร์ กรรมการเลขานุการ ฝ่ายบริหาร

 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ประจำปีการศึกษา   2549 - 2550

ที่ ชื่อ     -     สกุล ทำหน้าที่ ตัวแทนจากหน่วยงาน/องค์กร
1 นายวันชัย    ธนาบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายนาวี  เลาพงษ์สิต รองประธานคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 พระครูวินัยธรธนาธร  ธมมวิริโย กรรมการ ู้แทนสงฆ์
4 นางสลักจิต  ติยะไพรัช กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นางพัทธยา    ฉัตรบูรณะพานิช กรรมการ องค์กรส่วนท้องถิ่น
6 นายอนุสรณ์    อินทวงศ์  กรรมการ ผู้ปกครอง
7 นายอนุสิษฐ์    ธิติบดินทร์ กรรมการ ผู้ปกครอง
8 นายนรินทร์  ภิญโญจิตร กรรมการ ผู้ปกครอง
9 นายแพทย์ชาญชัย  ธเนศสกุลวัฒนา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
10 พันตำรวจเอกสงบ  สันอุดร กรรมการ ผู้ปกครอง
11 พันเอกวีรศักดิ์  พูลเกษ กรรมการ ผู้ปกครอง
12 นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ กรรมการ ผู้แทนชุมชน
13 นายพฤทธิ์  สุทธมงคล กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า
14 นาฉวีวรรณ  คำสมุทร กรรมการ ผู้แทนครู
15 นายจำนงค์  พรมจันทร์ กรรมการเลขานุการ ฝ่ายบริหาร

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ประจำปีการศึกษา   2547 - 2548

ที่ ชื่อ     -     สกุล ทำหน้าที่ ตัวแทนจากหน่วยงาน/องค์กร
1 นายวันชัย    ธนาบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายนาวี  เลาพงษ์สิต รองประธานคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 พระครูวินัยธรธนาธร  ธมมวิริโย กรรมการ ผู้แทนสงฆ์
4 นางสลักจิต  ติยะไพรัช กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นางพัทธยา    ฉัตรบูรณะพานิช กรรมการ องค์กรส่วนท้องถิ่น
6 นายอนุสรณ์    อินทวงศ์  กรรมการ ผู้ปกครอง
7 นายอนุสิษฐ์    ธิติบดินทร์ กรรมการ ผู้ปกครอง
8 นายนรินทร์  ภิญโญจิตร กรรมการ ผู้ปกครอง
9 นายแพทย์ชาญชัย  ธเนศสกุลวัฒนา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
10 พันตำรวจเอกสงบ  สันอุดร กรรมการ ผู้ปกครอง
11 พันเอกวีรศักดิ์  พูลเกษ กรรมการ ผู้ปกครอง
12 นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ กรรมการ ผู้แทนชุมชน
13 นายพฤทธิ์  สุทธมงคล กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า
14 นาฉวีวรรณ  คำสมุทร กรรมการ ผู้แทนครู
15 นายปรีชา  ศรีสุวรรณ์ กรรมการเลขานุการ ฝ่ายบริหาร

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ประจำปีการศึกษา   2545 - 2546

ที่ ชื่อ     -     สกุล ทำหน้าที่ ตัวแทนจากหน่วยงาน/องค์กร
1 นายวันชัย    ธนาบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายนาวี  เลาพงษ์สิต รองประธานคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นางสลักจิต  ติยะไพรัช กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นางพัทธยา    ฉัตรบูรณะพานิช กรรมการ องค์กรส่วนท้องถิ่น
5 นายอนุสรณ์    อินทวงศ์  กรรมการ องค์กรชุมชน
6 นายอนุสิษฐ์    ธิติบดินทร์ กรรมการ ผู้ปกครอง
7 นายนรินทร์  ภิญโญจิตร กรรมการ ผู้ปกครอง
8 นางสาวอุดมพร     นันทฤทธ์ กรรมการ ศิษย์เก่า
9 นายมานิตย์     สุริยะพรหมชัย กรรมการ ผู้แทนครู
10 นายดำรงค์    ดีแก้ว กรรมการ ผู้แทนครู
11 นายสายัณห์   นุกูล กรรมการเลขานุการ ฝ่ายบริหาร

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ประจำปีการศึกษา   2543 - 2544

ที่ ชื่อ     -     สกุล ทำหน้าที่ ตัวแทนจากหน่วยงาน/องค์กร
1 นายวันชัย    ธนาบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 น.พ. สุจริต   งามวงศ์ไพบูลย์ รองประธานคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายชัชวรินทร์     ชมตระกูล กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นางอัปษรศรี     ธนไพศาล กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นางปรารถนา    พินิจสุวรรณ กรรมการ ผู้ปกครอง
6 นายอนุสิษฐ์    ธิติบดินทร์ กรรมการ ผู้ปกครอง
7 นางพรสวรรค์    ศิริอินทรทร กรรมการ องค์กรชุมชน
8 นายอนุสรณ์    อินทวงศ์  กรรมการ องค์กรชุมชน
9 นางพัทธยา    ฉัตรบูรณะพานิช กรรมการ องค์กรส่วนท้องถิ่น
10 นายสมยศ    ศรีปัญญา กรรมการ ศิษย์เก่า
11 นางสาวอุดมพร     นันทฤทธ์ กรรมการ ศิษย์เก่า
12 นายมานิตย์     สุริยะพรหมชัย กรรมการ ผู้แทนครู
13 นายดำรงค์    ดีแก้ว กรรมการ ผู้แทนครู
14 นายสายัณห์   นุกูล กรรมการเลขานุการ ฝ่ายบริหาร

ประวัติ/ความเป็นมา คณะผู้บริหาร แผนการบริหารงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน สรุปผลการเรียน