Da_logo.jpg (10900 bytes)

     ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2497 ปลูกสร้างในที่ดินราชพัสดุ    เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน52 ตารางวา ได้รับงบประมาณ   ปลูกสร้างอาคารเรียน  250,000 บาท    ค่าอุปกรณ์ต่างๆ 30,000 บาท        เริ่มก่อสร้าง       16 มิถุนายน  2497   เปิดทำการสอน  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2498  มีนักเรียน 27 คนครู  2 คน     คือ นางสาวศรีสะอาด สุขานุศาสตร์   รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่   และนางสาวอุษา   บุญค้ำ   เป็นครูประจำชั้น      ต่อมานางสาวศรีสะอาด     สุขานุศาสตร์   ย้ายไปรับราชการที่กรุงเทพมหานครฯ     กรมสามัญศึกษา
จึงแต่งตั้งให้  นางสาวอุษา   บุญค้ำ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2505  
       พ.ศ.2507  นางอุษา ตันสุวัฒน์ ( บุญค้ำ )      ย้ายไปรับราชการที่โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์    5 พฤษภาคม   2507   กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้    นางสาวประเทือง    โชติช่วง    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่     พ.ศ.2510   เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      
       พ.ศ. 2518 ได้รับอนุมัติ ให้ใช้ ที่ราชพัสดุ    จำนวน 1 ไร่ หน้าบริเวณอาคารหลังเดิม เพื่อก่อสร้าง
อาคารเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 2 หลัง  
       พ.ศ.2520   เปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่5พ.ศ.2525ได้รับอนุมัติจากราชพัสดุให้ใช้ที่ดินโดย
ขยายออกไปอีก 3 งาน 52 ตารางวา   เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน และสนามเด็กเล่น    
       1  กุมภาพันธ์  2531    สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติมีคำสั่งให้   นางสาวประเทือง
โชติช่วง   ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ และแต่งตั้งให้   นางสาวจุฑามาศ    จันทร์เข็ม   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย    
       26 สิงหาคม 2532 เทศบาลเมืองเชียงราย    ซึ่งมีนายทองคำ เตือนสกุล    นายกเทศมนตรีเมืองเชียงราย
อนุญาตให้โรงเรียนดูแลและใช้ประโยชน์     ถนนที่ผ่านบริเวณโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงทำประตู โรงเรียน
ด้านทิศเหนือ    และทิศใต้   ทำให้พื้นที่ โรงเรียน เป็นอาณาเขตเดียวกัน         
       30 กันยายน 2543 นางสาวจุฑามาศ    จันทร์เข็ม ผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณอายุราชการ
       6 ตุลาคม   2543 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  แต่งตั้งให้ นายสายัณห์ นุกูล มาดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย    ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6

ประวัติ/ความเป็นมา คณะผู้บริหาร แผนการบริหารงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน สรุปผลการเรียน

anb1.jpg (4768 bytes)