WWW.ANUBANCR.AC.TH
คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเชียงราย   ประจำปีการศึกษา  25
54

นายมงคล  สุภามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
 

นางอินทิรา  จันทรคณา นางพัชรินทร์  ปิจมิตร นางนิ่มนวล  ขันเขื่อน นายกำพล  สินันตา
ค.บ. ศษ.ม. ค.บ. ค.ม.
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ช่วยราชการอนุบาลเชียงใหม่
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ รองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่

ประวัติ/ความเป็นมา คณะผู้บริหาร แผนการบริหารงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน สรุปผลการเรียน