คติพจน์ :  สุโขปัญญา ปฏิลาโภ ความได้ปัญญาก่อให้เกิดสุข      ปรัชญา :  ความรู้   คู่คุณธรรม      คำขวัญ :  มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา
โรงเรียนของเรา
     ข่าวประชาสัมพันธ์

 

  ชมคลิป  สรุปกิจกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ

  ชมคลิป "เล่าเรื่องพลเมืองอาเซียน"

  ชมคลิป  บทเพลงเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

  ชมคลิป  บทเพลงที่สร้างความตระหนัก นึกรักสถาบัน

     ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
     ข่าวอื่นๆ

นายมงคล สุภามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

e-Network School
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพป.เชียงรายเขต 1
สพป.เชียงรายเขต 2
สพป.เชียงรายเขต 3
สพป.เชียงรายเขต 4
กระทรวงศึกษาธิการ MOE
สพฐ. OBEC
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สารสนเทศ Data On web
แหล่งเรียนรู้ e-Book
สืบค้นข้อมูลห้องสมุด

 
Web Links
 
 


 

 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (ANUBAN CHIANGRAI SCHOOL)
เลขที่ 487 ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57000 โทรศัพท์. 053-711371  โทรสาร. 053-744279