คติพจน์ : สุโขปัญญา ปฏิลาโภ ความได้ปัญญาก่อให้เกิดสุข      ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม      คำขวัญ : มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา
โรงเรียนของเรา
ประวัติโรงเรียน
     ประวัติโรงเรียน
 

          ชื่อโรงเรียน  อนุบาลเชียงราย   ที่ตั้ง  487  ตำบล  เวียง   อำเภอ  เมืองเชียงราย  จังหวัด  เชียงราย 
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โทร  0537-1137-1  โทรสาร 0537-4427-9  
e-mail: anubancr@hotmail.com  website: www.anubancr.ac.th   
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีเนื้อที่  5 ไร่ 2  งาน 25 ตารางวา
           เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2497 โดยนายวิศิษฐ์  เรืองอำพร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
เสนอขออนุมัติใช้ที่ดินต่อกรมสามัญศึกษา และของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน เปิดทำการสอนในปี  พ.ศ. 2498 
โดยนายเลื่อน  กฤษณมาระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสมัยนั้นเป็นประธาน   มีนักเรียน 27 คน  ชาย 18 คน  หญิง 9 คน
ครู   2 คน ครูใหญ่ คือ นางสาวศรีสะอาด  สุขานุศาสตร์  และนางสาวอุษา   บุญค้ำ   เป็นครูประจำชั้น
           ต่อมานางสาวศรีสะอาด   สุขานุศาสตร์    ย้ายไปรับราชการที่กรุงเทพฯ กรมสามัญศึกษาจึงแต่งตั้งให้
นางอุษา ตันสุวัฒน์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่    ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน  2505
           ต่อมา นางอุษา  ตันสุวัฒน์ ย้ายไปรับราชการที่โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  กรมสามัญศึกษาจึงแต่งตั้งให้
นางสาวประเทือง โชติช่วง    มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่   ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2507              ต่อมาทางราชการมีคำสั่งแต่งตั้งให้  นางสาวประเทือง โชติช่วง ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่
ทางราชการได้แต่งตั้งให้นางสาวจุฑามาศ    จันทร์เข็ม   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2531  จนเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2543 
           ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายสายัณห์  นุกูล  มาดำรงตำแหน่ง  ในวันที่  9  ตุลาคม  2543  และนายสายัณห์  นุกูล 
ได้ลาออกจากราชการวันที่  3  มีนาคม  2547 
           ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายปรีชา ศรีสุวรรณ์    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม  2547  เกษียณอายุราชการวันที่  30  กันยายน  2548 
           ต่อมาทางราชการ ได้แต่งตั้งให้    นายจำนงค์  พรมจันทร์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2549  และเกษียณอายุราชการ วันที่  30  กันยายน  2553 
           ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งนายมงคล  สุภามณี  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  2554 
           และปัจจุบัน มีรองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 3 คนได้แก่ นางนิ่มนวล ขันเขื่อน  นางอินทิรา  จันทรคณา และ  นางวาสนาคำวัง

          ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีนักเรียนจำนวน   1,878  คน   ชาย 949 คน    หญิง 929  คน   ครู 76 คน  ชาย  9 คน หญิง 67  คน มีลูกจ้างประจำ  6  คน   ลูกจ้างชั่วคราว  13  คน  ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล 10 คน ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ  6  คน

นายมงคล สุภามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพป.เชียงรายเขต 1
สพป.เชียงรายเขต 2
สพป.เชียงรายเขต 3
สพป.เชียงรายเขต 4
กระทรวงศึกษาธิการ MOE
สพฐ. OBEC
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สารสนเทศ Data On web
 
 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
เลขที่ 487 ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57000 โทรศัพท์. 053-711371  โทรสาร. 053-744279