คติพจน์ : สุโขปัญญา ปฏิลาโภ ความได้ปัญญาก่อให้เกิดสุข      ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม      คำขวัญ : มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา
โรงเรียนของเรา
แผนที่โรงเรียน
     แผนที่การเดินทางมาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
           


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ติดต่อโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
เลขที่ 487 ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57000
โทรศัพท์. 053-711371  โทรสาร. 053-744279
         
e-mail : anubancr@hotmail.com
 
     

นายมงคล สุภามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ปฏทินกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพป.เชียงรายเขต 1
สพป.เชียงรายเขต 2
สพป.เชียงรายเขต 3
สพป.เชียงรายเขต 4
กระทรวงศึกษาธิการ MOE
สพฐ. OBEC
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สารสนเทศ Data On web
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับครูดำรงค์
 
Web Links
 
 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
เลขที่ 487 ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57000 โทรศัพท์. 053-711371  โทรสาร. 053-744279