คติพจน์ : สุโขปัญญา ปฏิลาโภ ความได้ปัญญาก่อให้เกิดสุข      ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม      คำขวัญ : มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา
โรงเรียนของเรา
ข้อมูลนักเรียน
     ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555
 

จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ค. 2555)

ชั้นเรียน
จำนวนนักเรียน
รวม
จำนวนห้องเรียน
ชาย
หญิง
อนุบาลปีที่ 1
96
119
215
6
อนุบาลปีที่ 2
119
113
232
6
รวม
215
232
447
12
ประถมศึกษาปีที่ 1
134
150
284
7
ประถมศึกษาปีที่ 2
134
147
281
7
ประถมศึกษาปีที่ 3
134
139
273
7
ประถมศึกษาปีที่ 4
145
115
260
6
ประถมศึกษาปีที่ 5
120
132
252
6
ประถมศึกษาปีที่ 6
125
128
253
6
รวม
792
811
1,603
39
รวมทั้งสิ้น
1,007
1,043
2,050
51

จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน = 40 คน ต่อ 1 หัว
อัตราส่วนครู 20:1

 
     

นายมงคล สุภามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ปฏทินกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพป.เชียงรายเขต 1
สพป.เชียงรายเขต 2
สพป.เชียงรายเขต 3
สพป.เชียงรายเขต 4
กระทรวงศึกษาธิการ MOE
สพฐ. OBEC
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สารสนเทศ Data On web
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับครูดำรงค์
 
Web Links
 
 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
เลขที่ 487 ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57000 โทรศัพท์. 053-711371  โทรสาร. 053-744279