คติพจน์ :  สุโขปัญญา ปฏิลาโภ ความได้ปัญญาก่อให้เกิดสุข      ปรัชญา :  ความรู้   คู่คุณธรรม      คำขวัญ :  มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา
โรงเรียนของเรา
     ข้อมูลครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
 
1. ผู้บริหาร จำนวน
3
คน
2. ครูผู้สอน จำนวน
105
คน
3. บุคลากรทางการศึกษา จำนวน
15
คน (เจ้าหน้าที่+พี่เลี้ยงเด็ก)
4. นักการ จำนวน
5
คน
5. คนงาน จำนวน
18
คน
6. ยาม จำนวน
2
คน
 
ครูประจำสายชั้น ปฐมวัย
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพป.เชียงรายเขต 1
สพป.เชียงรายเขต 2
สพป.เชียงรายเขต 3
สพป.เชียงรายเขต 4
กระทรวงศึกษาธิการ MOE
สพฐ. OBEC
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สารสนเทศ Data On web
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
เลขที่ 487 ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57000 โทรศัพท์. 053-711371  โทรสาร. 053-744279