คติพจน์ :  สุโขปัญญา ปฏิลาโภ ความได้ปัญญาก่อให้เกิดสุข      ปรัชญา :  ความรู้   คู่คุณธรรม      คำขวัญ :  มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา
โรงเรียนของเรา
คณะกรรมการสถานศึกษา
     คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2556
 
ที่
ชื่อ-นามสกุล
หน้าที่
ตัวแทนจากหน่วยงาน/องค์กร
1
นายโอภาส   สุขเจริญไกรศรี
ประธานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2
นายนรินทร์  อรุณานนท์ชัย
รองประธานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3
พระรัตนมุนี
กรรมการ
ผู้แทนสงฆ์
4
พระยุทธพงษ์ ฐิตเมโธ
กรรมการ
ผู้แทนสงฆ์
5
นายประชา   รุ่งเพ็ชรวิภาวดี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6
นายวันชัย   ก้อยชูสกุล
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7
พลตำรวจตรีสุรเชษฎร์   โทปุณนานนท์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8
นางระวีวรรณ  ตันศิริ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9
นายญาณฤทธิ์   หนสมสุข
กรรมการ
ผู้ปกครอง
10
นายเมธี  พรมเสน
กรรมการ
ผู้ปกครอง
11
นายอมรินทร์  มณีรัตน์
กรรมการ
องค์กรส่วนท้องถิ่น
12
นางบุญทรง  สันธิ
กรรมการ
ผู้แทนชุมชน
13
นางวิรุณสิริ   ใจมา
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
14
นายดำรงค์ ดีแก้ว
กรรมการ
ผู้แทนครู
15
นายมงคล สุภามณี
กรรมการเลขานุการ
ฝ่ายบริหาร
 
     

นายมงคล สุภามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ปฏทินกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพป.เชียงรายเขต 1
สพป.เชียงรายเขต 2
สพป.เชียงรายเขต 3
สพป.เชียงรายเขต 4
กระทรวงศึกษาธิการ MOE
สพฐ. OBEC
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สารสนเทศ Data On web
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับครูดำรงค์
 
Web Links
 
 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
เลขที่ 487 ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57000 โทรศัพท์. 053-711371  โทรสาร. 053-744279