คติพจน์ : สุโขปัญญา ปฏิลาโภ ความได้ปัญญาก่อให้เกิดสุข      ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม      คำขวัญ : มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา
โรงเรียนของเรา
ผู้บริหารโรงเรียน
     

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

 

 
 
 
 
นายมงคล สุภามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
 
         
 
 
 
นางอินทิรา จันทรคณา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
และบริหารงานบุคลากร
 
         

นางนิ่มนวล ขันเขื่อน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
และบริหารงานงบประมาณ

 
 
นางวาสนา คำวัง
รองผู้อำนวยการ
 
 

นายมงคล สุภามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพป.เชียงรายเขต 1
สพป.เชียงรายเขต 2
สพป.เชียงรายเขต 3
สพป.เชียงรายเขต 4
กระทรวงศึกษาธิการ MOE
สพฐ. OBEC
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สารสนเทศ Data On web
 
 
   
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
เลขที่ 487 ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57000 โทรศัพท์. 053-711371  โทรสาร. 053-744279