คติพจน์ : สุโขปัญญา ปฏิลาโภ ความได้ปัญญาก่อให้เกิดสุข      ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม      คำขวัญ : มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา
โรงเรียนของเรา
 

คติพจน์                                 สุโข  ปญฺญา  ปฏิลาโภ   ความได้ปัญญา  ก่อให้เกิดสุข

ปรัชญาโรงเรียน                  ความรู้ คู่คุณธรรม

คำขวัญ                                  มารยาทดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา

อัตลักษณ์                              รักสะอาด  มารยาทดี

เอกลักษณ์                             เป็นผู้รอบรู้  เชิดชูคุณธรรม

เป้าหมายของโรงเรียน

  • ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • ผู้เรียนมีพัฒนาการครบทุกมิติ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา และมีจิตสาธารณะ
  • ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ตามวัย
  • ผู้เรียนประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน
  • ผู้เรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจแก้ปัญหาและยอมรับผลการตัดสินใจนั้น
  • ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างในการค้นคว้าหาความรู้
  • ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
  • ครูผู้สอนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง
  • ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • ครูผู้สอนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ตามศักยภาพ
  • ครูผู้สอน นำนวัตกรรมทางการศึกษา และเทคโนโลยีไปใช้ในการทำงานและการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและสามารถตรวจสอบได้
  • โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย มีการนิเทศการเรียนการสอนและมีการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา


วิสัยทัศน์ (Vision)
            โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา ก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้วิถีชีวิตตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (
Missions)

 • สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง และมีความรักในสถาบัน
 • พัฒนาศักยภาพผู้เรียนครบทุกมิติ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา และมีจิตสาธารณะ
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร มีนิสัยรักการอ่าน  รู้จักแสวงหาความรู้และทักษะกระบวนการคิด กล้าคิด กล้าแสดงออก ด้วยความเคารพสิทธิของผู้อื่น
 • สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เรียนในการรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม และจริยธรรม
 • ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
 • ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้ได้มาตรฐานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเสริมสร้างความเข็มแข็งในกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
 • พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 • สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ

 

 

นายมงคล สุภามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพป.เชียงรายเขต 1
สพป.เชียงรายเขต 2
สพป.เชียงรายเขต 3
สพป.เชียงรายเขต 4
กระทรวงศึกษาธิการ MOE
สพฐ. OBEC
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สารสนเทศ Data On web
 
 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
เลขที่ 487 ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57000 โทรศัพท์. 053-711371  โทรสาร. 053-744279